Ban kiểm soát nếu phát hiện Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kinh doanh mà vi phạm thẩm quyền thì có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên quy định tại Điều 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát thì công ty có thể thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Trường hợp còn lại buộc phải có ban kiểm soát.

Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam

Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.