-->

Ban kiểm soát có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông không?

Ban kiểm soát nếu phát hiện Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kinh doanh mà vi phạm thẩm quyền thì có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông.

Hỏi: Khi Ban kiểm soát kiểm tra các hợp đồng phát hiện, Tổng Giám đốc đã ký kết một hợp đồng mà hợp đồng đó cần phải được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi phát hiện các vấn đề trên, Ban kiểm soát có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không? (Trần Anh - Vĩnh Phúc)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"3- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: (a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; (b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; (c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; (đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4- Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

5- Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty".

Như vậy, pháp luật doanh nghiệp quy định, khi Ban kiểm soát phát hiện Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, vi phạm thẩm quyền thì có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ban kiểm soát (nếu Điều lệ công ty không quy định khác) thì Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày tiếp theo.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.