-->

Được nhận ủy quyền thì không được nhận di sản thừa kế nếu người để lại di sản thừa kế chết đi

Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền được quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2005