Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con: 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con,...

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, thể hiện ý chí của mỗi bên về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, có giá trị pháp lý ghi nhận quyền và lợi ích của mỗi bên, để quyền lợi của người lao động được bảo vệ tốt nhất

Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.