-->

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất rừng sản xuất; Đất rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng; Đất nuôi trồng thủy sản;...

Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định...

Luật sư tư vấn trường hợp thừa kế đối với bất động sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình.

Gia đình bạn có mua một mảnh đất để ở, mảnh đất này có trong thời kỳ hôn nhân, vì vậy, được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi chồng bạn muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho người khác phải được sự đồng ý của bạn.

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gia đình anh/chị phải thực hiện thủ tục tách thửa sau đó mới làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn về việc bồi thường đất thuộc hành lang an toàn giao thông nhưng vẫn đóng thuế.

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng...

Luật sư tư vấn về việc xây nhà trên đất đã có quyết định quy hoạch của cơ quan nhà nước.

Nghị định 71/2010/NĐ-CP về điều kiện để các chủ đầu tư huy động nguồn vốn, đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, số lượng nhà ở được phân chia

Đất có đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất được phép chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho... quyền sử dụng đất

Điều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình.

Luật sư tư vấn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân,...

Điều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình.

Theo quy định pháp luật thẩm quyền quyết định cho hộ gia đình thuê đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất.

Đất thuộc quản lý của xã do đó chủ thể có quyền bán đất đó là xã, thôn không có quyền đối với mảnh đất này.

Luật sư tư vấn thủ tục thừa kế đất...

Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Di chúc hợp pháp.

Trường hợp người chết không để lại di chúc thì những người thừa kế sẽ được xác định theo hàng thừa kế theo các quy định của pháp luật.