Phần thỏa thuận mua đất của các bên hoàn toàn hợp pháp và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.