-->

Nhà trường xử lý kéo dài thời hạn nâng lương có đúng không?

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì thời hạn kéo dài nâng lương 06 tháng. Bị xử lý kỷ luật khiển trách thời hạn kéo dài nâng lương 03 tháng.

Hỏi: Tháng 9 năm 2013, tôi là giáo viên THPT bị xử lí kỷ luậṭt khiển tráchch,thời hạn nâng lương của tôi là 01/09/2015. Nhà trường xếp loại viên chứcc cho tôi là không hoàn thànhnh nhiệm vụ và tổng thời gian chậm nâng lương cho tôi là 03 tháng khiển trách và 06 tháng không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tôi bị chậm nâng lương là 09 tháng. Như vậy nhà trườngng làm có đúng không? (Trần Nghiệp - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV Về Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: “b) Đối với viên chức và người lao động: Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”. Khi đạt đủ hai tiêu chuẩn này thì bạn sẽ được nâng một bậc lương thường xuyên.

Quy định tại điểm b, c, d khoản 3 điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV: “3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên: b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng. c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách. d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì thời hạn kéo dài nâng lương 06 tháng. Bị xử lý kỷ luật khiển trách thời hạn kéo dài nâng lương 03 tháng.

Theo quy định tại khoản 1 điều 56 Luật Viên chức năm 2010: "1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là 03 tháng".

Trường hợp bạn vừa bị khiển trách và vừa không hoàn thành nhiệm vụ tổng thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là thời gian bị xử kỷ luật khiển trách cộng với thời gian không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy thì tổng thời gian kéo dài của bạn là 09 tháng. Việc làm của Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.