-->

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:...../TB-TA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...... tháng ...... năm ..........
THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ
Kính gửi:(2)……………………………………………………...…….…….
Nơi cư trú: (3) ……………………………………………………..………..
Nơi làm việc: (4) ……………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………; số fax: ……………………………..
Địa chỉ thư điện tử (email): ……………..………………... (nếu có)
Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;
Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân…………. và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Toà án nhân dân………………………thông báo cho:(5) ……………..biết.
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở Toà án nhân dân………, địa chỉ:…...……………………...............….......để làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu ……..(6) không đến Toà án để làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Toà án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho ………..(7) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Như trên; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Lưu hồ sơ vụ án.Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(5), (6) và (7) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).