-->

Mẫu quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà Toà án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.

TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:....../....../QĐ-CCTLCC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày...... tháng ...... năm ......


QUYẾT ĐỊNH
YÊU CẦU CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ
TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................................................

Căn cứ vào Điều 97 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ../…/ TLST-…ngày….tháng….năm…
Về: (3) .....................................................................................................................................
Xét:(4) .....................................................................................................................................
Đối với:(5) ...............................................................................................................................
là người (hoặc cơ quan, tổ chức) đang quản lý, lưu giữ chứng cứ đó;

QUYẾT ĐỊNH:

1.Yêu cầu:(6) ...........................................................................................................................
cung cấp cho Toà án tài liệu, chứng cứ:(7) .................................................................................
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này yêu cầu (8)………………………cung cấp cho Toà án tài liệu, chứng cứ nêu trên.

Trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải thông báo bằng văn bản cho Toà án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Đương sự; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số:02/2016/QĐ-CCTLCC).
(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.
(4) Tùy trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi rõ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người có đơn yêu cầu (ví dụ: Xét đơn yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của ông Nguyễn Văn A - nguyên đơn trong vụ án, cư trú tại 261 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
(5) Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà Toà án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.
(6) và (8) Chỉ cần ghi họ và tên của cá nhân hoặc tên của cơ quan, tổ chức mà Toà án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.
(7) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ mà Toà án yêu cầu cung cấp.