-->

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Ghi tên Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính; nếu Tòa án ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

Mẫu số 13-HC(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1)


Số:...../.....(2)/QĐST-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày.....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH

TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............………….

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên Tòa:Ông (Bà)..............................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):Ông (Bà).......

Các Hội thẩm nhân dân:

1.Ông (Bà).............................................................................

2.Ông (Bà).............................................................................

3.Ông (Bà).............................................................................

Căn cứ khoản 2 Điều 142, Điều 145 của Luật tố tụng hành chính;

Xét thấy:(3)............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1.Tiếp tục giải quyết vụ án hành chính thụ lý số …/.../TLST-HCngày…tháng…năm……..(4)về(5).............................., giữa:

Người khởi kiện:(6)....................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Người bị kiện:(7)........................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(8)............................

Địa chỉ:..................................................................................

2.Hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ số...../...../QĐST-HC ngày.... tháng.... năm......

3.Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

(9

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính; nếu Tòa án ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết tiếp tục giải quyết vụ án (ví dụ: Số 02/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi cụ thể lý do của việc tiếp tục giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 142 của Luật tố tụng hành chính.

(4) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(5)Ghi trích yếu vụ án(ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(6) và (8) Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó.

(7) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(9)Phần cuối cùng của Quyết địnhcần phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của các thành viên Hội đồng xét xử (Quyết định nàyphải lưu vào hồ sơ vụ án); Quyết định gửi cho các đương sự, cơ quan, tổchức khởikiện và Viện kiểm sát cùng cấp thì cần ghi như sau:

Nơi nhận:

- Đương sự;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].