-->

Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm năm 2017

Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

Mẫu số 16-HC(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)


Số:....../......(2)/QĐXXST-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày......tháng......năm......

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

Căn cứ vào các điều 38, 130, 131 và 146 của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số ...../..../TLST-HC ngày..... tháng..... năm........(3);

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về:(4).............................., giữa:

Người khởi kiện:(5)...................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................

Người bị kiện:(6)...........................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................

Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)....................................

Địa chỉ:........................................................................................................

Thời gian mở phiên tòa:......giờ..... phút, ngày...... tháng...... năm...............

Địa điểm mở phiên tòa:...............................................................................

Vụ án được xét xử công khai (hoặc xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:(8)

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông (Bà)..................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà).....

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)..................................................

Các Hội thẩm nhân dân: Ông (Bà)..............................................................

Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)......................................

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)(9).................................................................

Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)...................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(10).................. tham gia phiên tòa:

Ông (Bà)............................................................................. - Kiểm sát viên

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân dự khuyết (nếu có):....................

3. Những người tham gia tố tụng khác (nếu có):(11)....................................

.....................................................................................................................

Nơi nhận:

- Theo khoản 2 Điều 146 Luật tố tụng hành chính;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 16-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ:
Số: 199/2017/QĐST-HC).

(3)Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(4) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(5) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu làcơ quan, tổ chức, thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(8) Nếu Hội đồng xét xử gồm ba người thì chỉ ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, bỏ dòng “Thẩm phán..”.; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên của Thẩm phán, họ tên của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu có Hội thẩm nhân dân dự khuyết, thì ghi họ tên của Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

(9) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên tòa.

(10) Ghi tương tự hướng dẫn tại điểm (1) nhưng thay các chữ “Tòa án nhân dân” bằng “Viện kiểm sát nhân dân”.

(11) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].