-->

Dịch vụ pháp lý về Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý giúp thực hiện thành công nhiều thương vụ trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Dịch vụ tư vấn M&A do Công ty Luật TNHH Everest cung cấp bao gồm cả giao dịch trong nước và xuyên biên giới trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, sản xuất, bất động sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Để giải quyết các giao dịch M&A, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận theo hướng đưa ra giải pháp mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hướng dẫn khách hàng tuân thủ các quy định pháp lý phức tạp của một thị trường đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Chúng tôi được đánh giá cao vì có đội ngũ làm việc có chuyên môn và hiệu quả cao.
Sáp nhập doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn của Công ty Luật TNHH Everest:
 1. Thiết kế cấu trúc giao dịch tối ưu;
 2. Tiến hành điều tra và thẩm tra;
 3. Soạn thảo và đàm phán đối với các thoả thuận mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
 4. Hỗ trợ nộp hồ sơ xin cấp phép, chấp thuận và đăng ký;
 5. Một số vấn đề liên quan tới mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
Điều kiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp:
 1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
 2. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 3. Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:
 1. Các doanh nghiệp liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
 2. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các doanh nghiệp liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;
 3. Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp để thực hiện dịch vụ đăng ký mua bán sáp nhập doanh nghiệp:
 1. Phương án mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, trong đó thể hiện: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
 2. Thông tin của doanh nghiệp sau khi nhận sáp nhập: Tên doanh nghiệp, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong doanh nghiệp;
 3. Đăng ký kinh doanh gốc của các Công ty nhận Sáp nhập và Công ty bị sáp nhập
 4. CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực của chính quyền địa phương của tất cả các sáng lập viên của doanh nghiệp nhận Sáp nhập.
Phạm vi và nội dung các công việc do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
 1. Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
 2. Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
 3. Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập;
 4. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhận sáp nhập 2 năm sau khi sáp nhập.