-->

Cổ đông yêu cầu HĐQT cung cấp biên bản họp ĐHĐCĐ có được không?

Hội đồng quản trị không cung cấp cho cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp, quyết định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua là vi phạm các quy định của luật Doanh nghiệp 2014.

Hỏi: Do nghi ngờ có gian lận trong cuộc họpp Đại hội đồngng cổ đôngg (ĐHĐCĐ), tôi có yêu cầu Hội đồng quản trị (HĐQT) trích sao và cung cấp danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, biên bản họp, quyết định và nghị quyết đã được thông qua nhưng không được đáp ứng. Đề nghị Luật sư tư vấn, việc làm này của HĐQT có vi phạm pháp luật không? (Mai Hoàng Hải - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn Luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:...e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”(điểm e khoản 1 Điều 114).

“Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán”(khoản 3, Điều 121).

“Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có)”(khoản 3, Điều 146).

Như vậy, anh (chị) là cổ đông của công ty thì có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp các tài liệu như Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.Việc HĐQT không cung cấp cho cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, biên bản họp, quyết định và nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua là vi phạm các quy định của pháp luật, anh (chị) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện HĐQT.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].

2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.