Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế.

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định