Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT_BTNMT_BNV_BTC về nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì cơ quan này chỉ có cơ quan này chỉ được thu phí và lệ phí khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tranh chấp thừa kế là những tranh chấp phát sinh từ xung đột giữa quyền và nghĩa vụ giữa những người có liên quan trong việc phân chia di sản thừa kế.

Người lao động trong trường hợp này có quyền nộp đơn yêu cầu hội đồng hòa giải tranh chấp lao động.