-->

Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp cá nhân được đơn vị của bạn thuê thực hiện hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản, thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo trường hợp hoạt động kinh doanh khác và tỷ lệ tính thuế...

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế có xác nhận về việc nộp thuế của anh. Trường hợp cơ quan thuế không xác nhận việc nộp thuế, có quyền làm đơn khiếu nại lên cơ quan thuế yêu cầu giải quyết.

Cơ quan thuế thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc truy thu thuế khi đơn vị sự nghiệp không còn hoạt động.