Theo quy định của pháp luật thì công ty Nhà nước cũng được tính trợ cấp lao động, trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động 2012 và được hướng dẫn chi tiết trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP.