Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho các cổ đông, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là cổ đông, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cổ đông.

Hiện tượng vi phạm quyền và nghĩa vụ của cổ đông là khá nhiều với các hình thức đa dạng, và khó nhận biết một cách trực tiếp.