Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty để xác định cổ đông có quyền biểu quyết, như: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết.