-->

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn hợp đồng chỉ được thay đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng nhưng không được thay đổi loại hợp đồng giao kết trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, tuy nhiên nếu phụ lục có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng chính thì nội dung đó vô hiệu.

Khi tăng lương mà người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động với mức lương như trong hợp đồng lao động thì bắt buộc phải ký thêm phụ lục hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Khi kí hợp đồng lao động thì phụ lục của hợp đồng cũng có hiệu lực.

Thiết lập phụ lục hợp đồng không đồng nghĩa với việc hai bên ký kết hợp đồng mới.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ký phụ lục hợp đồng đối với công ty cho thuê lại lao động.

Đối với việc tăng lương của anh/chị, người sử dụng lao động hoàn toàn có thể lập một phụ lục hợp đồng về việc tăng mức lương. Khi đó, phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể thiếu của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết,

Sau giao kết hợp đồng, tôi cùng công ty có ký thêm phụ lục hợp đồng sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng lao động xác định thời hạn trước đấy. Luật sư cho tôi hỏi, phụ lục hợp đồng được lập ra sau có giá trị pháp lý ngang hợp đồng hay không?

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, việc sử dụng Phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung trong hợp đồng không phải là hiếm gặp.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng và giải quyết chế độ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản...