-->

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán...

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

Công ty Luật Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Rượu là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hoá đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hoá đơn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đăng ký quyền phân phối đối với công ty 100% vốn nước ngoài.

Luật sư tư vấn thành lập công ty...