-->

Trẻ em dưới 16 tuổi, đủ điều kiện được nhận làm con nuôi.

Nghĩa vụ cấp dưỡng của người bố sẽ chấm dứt khi người con được người khác nhận làm con nuôi (trừ khi người có nghĩa vụ cấp dưỡng tự nguyện tiếp tục cấp dưỡng nuôi con).

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có tư cách đạo đức tốt;...

Người được nhận làm con nuôi: Trẻ em dưới 16 tuổi. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.