-->

Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự để quý vị tham khảo.

Người nhận thừa kế theo di chúc có trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.