Luật Doanh nghiệp đưa ra hai mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần (i) Mô hình thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; (ii) Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình quản trị (cơ cấu tổ chức quản lý): mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, hoặc mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.

Nhóm công ty là mô hình phổ biến trên thế giới. Ngoài lợi thế khép kín quy trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhóm công ty tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các tổ hợp nay với nhau và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển.

Theo quy định của pháp luật thì có hai hình thức doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí quy mô nhỏ đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên.

Kinh doanh theo mô hình kim tự tháp là hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 25 Thông tư số 11/2015/TT-BXD.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng cấm có giá trị dưới 1.000.000 đồng... và một số nội dung khác.

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký triển khai mô hình kinh doanh doanh nghiệp.