Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt giai đoạn hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

Khi mã số thuế bị khóa do chậm nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục khôi mục mã số thuế tại cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định pháp luật về thuế