Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác

Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về chế độ nghỉ đối với người lao động bị ốm.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản của người lao động nữ mang thai.

Loại hợp đồng lao động:2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thời gian nghỉ phép hàng năm của người lao động.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm...

Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC cụ thể về thời điểm xuất hóa đơn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng thử việc.