-->

Hộ kinh doanh có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Luật doanh nghiệp quy định cá nhân đã thành lập hộ kinh doanh được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp với tư cách cá nhân

Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về Bán, cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in.