-->

tùy vào loại hình doanh nghiệp của đại lýmà công tybạn có thể khởi kiện đối với những cá nhân trên trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đại lý nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng kí kinh doanh