-->

Nếu sau khi kết hôn, anh trai và chị dâu anh có thỏa thuận hợp nhất tài sản riêng của hai vợ chồng thành tài sản chung thì lúc này chị dâu của anh cũng có quyền đối với căn nhà

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp: Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã giải thể...

Đăng ký tên miền được quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Luật sư tư vấn về Thủ tục đăng ký tên miền website, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền, những lưu ý cần biết khi đăng ký tên miền.

Điều kiện để nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ký tên trên giấy chứng nhận kết hôn.

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không phụ thuộc vào việc bạn đã tách khẩu hay chưa.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản cho người khác vì vậy không cần sự tham gia của người được tặng cho để ký tên

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình nhờ người khác viết hộ, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền ".vn" có quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn...

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Việc ghi tên một người hay cả hai vợ chồng trên giấy chứng nhận QSD đất không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu chung