Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc làm thủ tục hải quan không khi thực hiện mua bán giữa hai doanh nghiệp chế xuất.

Điều 2 Thông tư số 38/2015/ TT - BTC quy định về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan, công chức hải quan.