Luật sư tư vấn về trách nhiệm của người lao động thử việc khi ký các chứng từ, hóa đơn của công ty.