Giám đốc hoặc tổng giám đốc là do hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. Về mặt nguyên tắc việc bổ nhiệm giám đốc điều hành không thuộc thẩm quyền của giám đốc mà do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.