-->

Thủ tục giải thể công ty được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp năm 2014