-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ bảo hiểm cho người lao động làm việc cho công ty chưa có đăng ký kinh doanh.

Để được đặt mua hóa đơn thì bạn phải đăng ký kinh doanh và có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến mặt hàng mà cơ sở bạn muốn thực hiện gia công.

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động,...