Công ty tư nhân theo quy định sẽ không có ban kiểm soát như vậy không phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước về công ty môi giới tài chính tiền tệ. Như vậy việc thành lập công ty tư nhân về môi giới tiền tệ là không thể được.

Chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh đều phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên hai công ty này có sự khác nhau về chủ thể, vốn, tư cách pháp lý.

Doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 199 Luật doanh nghiệp năm 2014 và phải nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi.