Luật sư tư vấn, thông báo phát hành hóa đơn: trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng thì làm như thế nào.

Luật sư tư vấn về việc nộp thông báo phát hành hóa đơn...

Luật sư tư vấn thay đổi thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp báo cáo sử dụng hóa đơn bị sai, ảnh hưởng như thế nào đến thông báo phát hành hóa đơn.

Luật sư tư vấn về việc thông báo phát hành hóa đơn mới...

Bổ sung hướng dẫn về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in...