-->

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế).

Giám đốc hoặc tổng giám đốc là do hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. Về mặt nguyên tắc việc bổ nhiệm giám đốc điều hành không thuộc thẩm quyền của giám đốc mà do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Để có thể nắm được quyền điều hành của một phần bộ phận của Công ty cổ phần, Công ty đó phải thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam. Văn phòng điều hành có thể xuất hóa đơn trong phạm vi quyền, nghĩa vụ tại hợp đồng BCC, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng và đạt điều kiện luật định.