Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Nếu Điều lệ Công ty không có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền thì chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 15 LDN thì có thể làm người đại diện theo ủy quyền.

Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình

Theo pháp luật quy định, người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các công việc được ủy quyền. Như vậy, anh (chị) chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi, quyền hạn mình được ủy quyền.