-->

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về việc quyết toán thuế khi doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và ngược lại, hoặc chuyển từ doanh nghiệp tư nhân nên công tytrách nhiệm hữu hạn.

Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và ngược lại, hoặc chuyển từ doanh nghiệp tư nhân nên công tytrách nhiệm hữu hạn thì phải làm quyết toán thuế không?
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Trưởng nhóm đăng ký doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, như sau: “Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động” (điểm a khoản 4 Điều 12).

Như vậy doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình sở hữu phải thực hiện các công việc sau:

- Khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệpđối với cơ quan thuế quản lý đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý:

- Đối với các doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà kỳ khai thuế cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với tờ khai thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế mới theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về phương pháp tính thuế. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng phải đảm bảo không được vượt quá 15 tháng. Doanh nghiệp nộpquyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đảm bảo kỳ tính thuế cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

- Đối với các đơn vị không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong một các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 sửa đổi Điều 12 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, như sau:

“2- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

Như vậy nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

- Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

Trường hợp nếu Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác thì phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không thuộc trong các trường hợp trên.

Kết luận:


Doanh nghiệp phải khai quyết toán khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

- Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

- Doanh nghiệp có kỳ tính thuế năm cuối cùng ngắn hơn 03 tháng thì được công với kỳ tính thuế năm trước đó và đảm bảo không quá 15 tháng.

- Thời hạn nộp tờ khai quyết toán khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198
  4. E-mail: [email protected], hoặc E-mail: [email protected].