-->

Mẫu quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá tài sản

Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự gải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

TÒA ÁN NHÂN DÂN…………. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …../…./QĐ-ĐG (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


.........., ngày..........thỏng........... năm


QUYẾT ĐỊNH
ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN............................................................

Căn cứ vào Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp (hoặc sau khi xem xét về mức giá theo thoả thuận giữa các bờn đương sự đối với tài sản đang tranh chấp)(3)................................................................................................................................. của(4)
là.......................................................................và....................................là.................................................. trong vụ việc (5)
Căn cứ vào Công văn cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá của
Xét thấy:(6)..............................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp, gồm:(7)
....................................................................................................................................................
Điều 2. Thành lập Hội đồng định giỏ tài sản đang tranh chấp gồm có các ông (bà) sau đây:
1) Ông (Bà) …................................................................................... chức vụ.....................công tác tại (7)…..............................................................................................................là Chủ tịch Hội đồng
2) Ông (Bà) ….........................................................................chức vụ ….............................công tác tại …...............................................................................................................là thành viên Hội đồng
3) Ông (Bà) …........................................................................chức vụ ….......................công tác tại …....................................................................................................................là thành viên Hội đồng
4) Ông (Bà) …....................................................................... chức vụ ….........................công tác tại …....................................................................................................................là thành viên Hội đồng
5) Ông (Bà) …........................................................................ chức vụ …........................công tác tại …...................................................................................................................là thành viên Hội đồng.
Điều 3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự gải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.
Điều 4. Việc định giá được bắt đầu tiến hành vào hồi........ giờ..... phút, ngày ......... tháng ..........năm..........tại (8)

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Thành viên của Hội đồng định giá; (Ký tên và đóng dấu của Tòa án)
- Đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án. (Họ và tên)


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số:02/2016/QĐ-ĐG).
(3) Mức giá theo sự tự thoả thuận giữa các bên đương sự hoặc của tổ chức thẩm định giá theo sự lựa chọn của các bên đương sự.
(4) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của các bên cầu định giá tài sản hoặc của các bên thỏa thuận về mức giá đối với tài sản hoặc của các bên lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản và tư cách tố tụng của các bên.
(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ việc mà Tòa án đang giải quyết.
(6) Ghi cụ thể loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá.
(7) Ghi rõ cơ quan cử người tham gia Hội đồng định giá.
(8) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành định giá tài sản.