-->

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2017

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2017 như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

........., ngày ..... tháng ....... năm 201....

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Toà án nhân dân ...................................................

Họ và tên người khởi kiện: ................. Năm sinh: ...........................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ........................................

Họ và tên người bị kiện: ................. Năm sinh: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ......................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

- Về tình cảm:

..........................................................................................................................................

- Về con chung:

..........................................................................................................................................

- Về tài sản:

........................................................................................................................................

- Về nhà ở:

.......................................................................................................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1: Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu

2: Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu gia đình ......................

3: Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân của ..........................

4. Bản sao chứng thực Giấy khai sinh của .................................

5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Người khởi kiện