-->

Con đẻ thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên có quyền thừa kế tài sản của bố mẹ theo quy định của pháp luật.

Việc thu hồi đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.