Điều 20 Luật Cư trú 2006 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân ở tỉnh ngoài muốn nhập hộ khẩu thường trú vào các địa bàn ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương phải tạm trú tại địa phương đó từ đủ 1 năm trở lên

Anh có đăng ký thường trú và đứng tên chủ hộ tại thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai nếu anh có thời gian tạm trú ở đó từ 2 năm trở lên.

Điều 20 Luật cư trú sửa đổi, bổ sung 2013 quy định về điều kiện đăng ký thường trú