Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trường hợp không thể trả lại khi đến hạn, anh (chị) có thể thỏa thuận với ngân hàng về việc gia hạn nợ. Nếu không được đồng ý anh (chị) có nghĩa vụ trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn.

Khoản 19, 20 của Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-NHNN quy định về chiết khấu giấy tờ có giá trị của tổ chức tín dụng.

Công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ tín dụng thanh toán nếu đủ điều kiện thì được khấu trừ thuế.

Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân không phải là thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở bảo đảm bằng số tiền gửi do chính quỹ tín dụng nhân dân phát hành

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm...

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được quy định trong Bản quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600 (The Uniform Customs and Practice for documentary Credits UCP 600).

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép cho thuê lại, thế chấp; trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó hoặc thỏa mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật đất đai, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Mẹ thế chấp tài sản cố định cho con gái vay vốn 250.000.000. Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh, kinh doanh mỹ phẩm và cho thuê áo cưới.