-->

Tài sản của cha, mẹ để lại khi mất mà không có di chúc thì sẽ được chia đều cho các con theo hàng thừa kế theo quy định tại điều 676 BLDS 2005 về người thừa kế theo pháp luật

Để hợp thực hóa quyền sử dụng đất là di san để lại thì người có quyền với di sản thừa kế cần lập làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.