-->

định pháp y về việc xâm hại tình dục được thực hiện như sau: Khám tổng quát; Ghi lời trình bày của người được giám định. Nếu là trẻ em dưới 13 tuổi phải có người giám hộ. Tinh thần kinh: Tỉnh, mê, lú lẫn, thái độ tiếp xúc...