-->

Người nào phá huỷ công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, ... thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Đối với người có quyền sử dụng hợp pháp, người sử dụng đất được thực hiện các quyền đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, khi bị hạn chế quyền hoặc bị thu hồi thì được bồi thường. Tuy nhiên, anh (chị) không có quyền đòi bồi thường trong trường hợp này do...

Đường dây vinaphone có thể lắp đặt qua bất động sản của anh (chị) để đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của các hộ gia đình có bất động sản khác và đó là quyền của họ. Tuy nhiên, họ phải đảm bảo sự thuận tiện sử dụng cho bất động sản của gia đình anh (chị).

Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai.