Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Nguyên tắc áp dụng. a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa...