Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Nước ta có chính sách pháp luật hình sự đặc biệt dành cho người chưa thành niên phạm tội. Các biện pháp xử lý chủ yếu là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ nhận ra và sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh để trở thành công dân có ích cho xã hội.