Chủ sở hữu nhà phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề...

Nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường có thể sẽ phải chịu các trách nhiệm pháp lý như sau: trách nhiệm hình sự về các tội ô nhiễm môi trường, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.